Algemene voorwaarden

Bijlage bij contract huur vakantiehuis Hollebeke, Eekhofstraat 23

ART 1 VOORWERP

De verhuurder geeft aan de huurder, die ermee instemt, een volledig gemeubeld vakantiehuis in huur, gelegen te Eekhofstraat 23, 8902 Hollebeke.

Tot het gehuurde domein behoort ook een grote binnentuin met zitbanken, speeltuin, verscheidene parkeerplaatsen, en bijgebouw met lounge, fietsenstalling, toilet en speelzolder op verdiep.

Partijen komen overeen door hoeveel personen het gehuurde mag worden bewoond.

Tenten, caravans, motorhomes zijn niet toegelaten.

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Algemeen rookverbod is geldig in de woning (incl. bar met ontspanningsruimte) en bijgebouw.

Architectuur: De woning is opgetrokken in een koperen bekleding dewelke op geen enkele wijze mag beschadigd worden (geen krassen noch blutsen); de verhuurder verzoekt huurder aandacht en respect te hebben voor de architecturale uitstraling vh gebouw. Uit voorzorg hiertoe worden loopfietsen, steps, skateborden verboden op de site, alsook mogen geen ballen (basket, voetbal, tennis) tegen de gevel gegooid worden.

ART 2 STAAT EN PLAATSBESCHRIJVING

De huurder aanvaardt het verhuurde goed in de staat waarin het zich bevindt bij intrede, zoals dit blijkt uit de ontvangen gedetailleerde omstandige plaatsbeschrijving.

De huurder verbindt zich ertoe het goed in dezelfde staat aan de verhuurder terug te geven als deze waarin hij het goed ontvangen heeft conform de plaatsbeschrijving.

De huurder is verplicht het gehuurde goed en zijn inhoud naar behoren te gebruiken als een goede huisvader.

Dit betreft oa het sluiten van ramen, veluxen en deuren bij wind/regen/(tijdelijk) verlaten vd woning en het slotvast afsluiten van de gebouwen bij nacht en afwezigheid.

De huurder zal het gehuurde bij vertrek in goede staat, netjes en opgeruimd (bezemschoon) achterlaten, bedlinnen deponeren ad inkomhall, de vaatwas ledigen en vaatwerk afgewassen opruimen in laden/kasten, huishoudelijke en sanitaire apparatuur schoonmaken, vuilnisbakken ledigen en het afval deponeren in de daartoe bestemde containers in de afvalzone, alle toegangsbadges worden nagelaten in de brievenbus hiertoe voorzien.

De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende de huurtijd zijn ontstaan, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inboedel, tenzij hij kan bewijzen dat de schade aan hem, zijn gezinsleden, reisgenoten of gasten niet kan worden toegerekend (art 1732BW). Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht, het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

De huurder is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan (art 1733BW).

Bij ernstige wijzigingen aan het verhuurde goed door schade, kan iedere partij eisen dat er een nieuwe plaatsbeschrijving of addendum wordt gemaakt op gemeenschappelijke kosten en op tegenspraak.

De huurder moet de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele schade of beschadigingen, ook wanneer die buiten de herstellingsplicht van de huurder vallen. Mocht hij nalaten dergelijke schade of beschadiging te melden, dan heeft de verhuurder een mogelijke rechtsvordering tegen de huurder voor de schade die ontstaan is door nalatigheid.

ART 3 BESTEMMING

Het goed wordt verhuurd voor persoonlijk gebruik. De huurder moet deze bestemming respecteren (art 1728BW).

Partijen komen overeen dat het verhuurde goed niet als hoofdverblijfplaats van de huurder dienst zal doen. Reden hiertoe is de natuurlijke bestemming van het goed als vakantie- en ontspanningsverblijf, en dit voor korte duur. Tijdens de looptijd  van de huurovereenkomst zal de huurder zijn hoofdverblijfplaats behouden op het adres zoals door hem aangegeven in de  huurovereenkomst.

De huurder verbindt er zich toe zijn hoofdverblijfplaats ook na het ondertekenen van deze overeenkomst niet in het gehuurde goed te vestigen. Op onderhavige overeenkomst zal de Woninghuurwet derhalve niet van toepassing zijn.

In- en uitritten, in bijzonder toegang carport bijgebouw, en gemeenschappelijke doorgangen dienen steeds vrij te worden gehouden. 

Kosten ingevolge het wegslepen of verwijderen van voorwerpen door de huurder op deze plaatsen achtergelaten, zullen te zijnen laste worden gelegd.

Zo de huurder in gebreke blijft de in dit artikel vermelde verplichtingen ivm de bestemming van het goed na te komen, zal de verhuurder dit beschouwen als een ernstige tekortkoming vanwege de huurder. Gebruikt de huurder het goed voor andere doeleinden, dan kan de verhuurder de overeenkomst voortijdig opzeggen, mits een opzegtermijn van 2 dagen.

Bovendien heeft de verhuurder, zelfs als hij de huurovereenkomst niet opzegt, van rechtswege recht op een schadevergoeding, daarin o.m. begrepen alle meerbelastingen waartoe de verhuurder gehouden is door het loutere feit dat in het gehuurde goed een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, naast een eventuele verbrekingsvergoeding/ schadevergoeding zoals voorzien in art 11 van deze overeenkomst.

ART 4 BEPAALDE DUUR

Partijen komen de duurtijd van de huurovereenkomst overeen.

De huurder kan zich niet op een stilzwijgende wederinhuring beroepen indien hij na de huurtijd in het goed blijft, doch aangemaand werd het goed te verlaten (art 1739 BW).

ART 5 PRIJS

Partijen komen de huurprijs overeen, waarin begrepen vuilniszakken, containers, keukenlinnen, bedlinnen (lakens, kussenslopen en dekbedovertrekken), badmatten en eindschoonmaak.

Verbruik water en elektriciteit is niet voorzien in de huurprijs, en wordt apart bijgerekend (+ 6% btw).

De huurder zorgt zelf voor badhanddoeken.

Binnen de 7 dagen van het toezenden door de verhuurder van het contract, wordt het voorschot van 50% van de huurprijs, door de huurder overgeschreven op rekening nummer van de verhuurder Eracon bvba IBAN BE41 3630 7110 7710 BIC BBRUBEBB en wordt het door de huurder ondertekende contract teruggestuurd naar de verhuurder (Beselarestraat 40,8980 Zonnebeke).

Pas nadat de verhuurder het getekende contract en het voorschot heeft ontvangen, wordt de reservering definitief.

Het saldo 50% van de huursom is betaalbaar minstens 4 weken voor aanvang van de huurovereenkomst (samen met de waarborg – art 9).

Reserveringen voor een verblijf binnen de 4 weken, worden onmiddellijk volledig, samen met de waarborg betaald.

ART 6 ANNULERING

Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim, wat automatisch inhoudt dat de huur wordt geannuleerd, waarbij de verhuurder het voorschot van 50% van de huurprijs ten titel van schadevergoeding kan behouden.

Indien de huurder om welke reden dan ook, het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen (via mail of brief). Een telefonische mededeling alleen volstaat niet.

Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tussen reservering en 1 maand voor aanvang van de huurperiode, blijft hij 50% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tussen 1 maand en 1 dag voor de begindatum van de huurperiode blijft hij 75% verschuldigd.

Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Wanneer de huurprijs of enige andere vergoeding waartoe de huurder krachtens deze huurovereenkomst gehouden is, niet op de voorziene tijdstip is betaald, heeft de verhuurder bovendien van rechtswege recht op een nalatigheidsintrest, gelijk aan de wettelijke rentevoet.

De verhuurder heeft het recht om het huurcontract op te zeggen in geval van overmacht (bv brand, stormschade,..) Dan is de verhuurder geen vergoeding verschuldigd aan de huurder, maar betaalt de verhuurder wel onmiddellijk het voorschot, huursaldo en de waarborg terug indien deze al gestort zouden zijn.

Covid19 maatregelen : indien de verhuurder verplicht wordt te sluiten of u omwille van opgelegde maatregelen door overheidsinstanties niet kan ontvangen, dan biedt de verhuurder een voucher aan ten bedrage van het betaalde voorschot, met geldigheid van 1 jaar.  De verhuurder is de huurder hiertoe geen schadevergoeding verschuldigd.

ART 7 OVERDRACHT VAN HUUR OF ONDERHUUR

Het is de huurder verboden om zijn rechten op het gehuurde goed of op een gedeelte ervan over te dragen en hij mag evenmin het goed of een gedeelte ervan onderverhuren. 

In geval van onderhuur of overdracht zal het goed in geen enkele omstandigheid dienst mogen doen als hoofdverblijfplaats van de onderhuurder of overnemer, noch zal het goed enige andere bestemming mogen krijgen welke uitgesloten is bij art 3 van deze overeenkomst.

ART 8 VERANDERINGEN EN VERBOUWINGEN

Het is de verhuurder niet toegestaan om veranderingen, verbouwingen of herinrichtingen door te voeren.

De huurder zal in geen geval recht hebben op een schadevergoeding bij gedeeltelijk niet gebruik van het gehuurde goed.

Dit geldt eveneens in geval van dringende herstellingen die de verhuurder laat uitvoeren en die geen uitstel gedogen (art 1724 BW).
ART 9 WAARBORG

De huurder verbindt er zich toe om 2 weken voor de aanvang van de huurtermijn tot zekerheid van zijn verplichtingen de overeengekomen waarborgsom te betalen op de bankrekening van de verhuurde Eracon bvba IBAN BE41 3630 7110 7710 BIC BBRUBEBB.

De verhuurder verkrijgt voor elke schuldvordering wegens gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder een voorrecht op deze waarborgsom.

De waarborg zal slechts vrijgegeven worden aan de huurder binnen de 2 weken na de huurtermijn, nadat de verhuurder de gelegenheid had de plaatsbeschrijving te controleren, mits de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele aan het gehuurde goed aangebrachte schade of verlies heeft vergoed. Eventuele bankkosten hieraan verbonden, zijn ten laste van de huurder.

Deze waarborg dient desgevallend ook om gebroken ruiten, veluxen, beschadigde koperen gevelbekleding en spiegels te vervangen door andere, van dezelfde hoedanigheid en waarde, zelfs indien de schade veroorzaakt werd door onvoorziene omstandigheden. De huurder verbindt er zich toe om het surplus te betalen indien blijkt dat de waarborg ontoereikend is.

Bij terugbetaling van de waarborg wordt van de waarborgsom de verbruikte elektriciteit en water afgetrokken.

De overhandiging van de toegangsbadges door de huurder aan de verhuurder of zijn lasthebber op het ogenblijk van vertrek, impliceert geenszins een verzaking vanwege de verhuurder van eventueel nog te verrekenen huurschade.

ART 10 VERANTWOORDELIJKHEID

De verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af mbt ongevallen, diefstal of schadegevallen die zich in en /of rondom het domein zouden voordoen tijdens de huurovereenkomst. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. 

In geval van onderbreking in de levering van gas, water of elektriciteit, internetverbinding, kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade noch voor de winst- of gebruiks- en genotsderving.  De huurder verbindt zich ertoe elk gebrek onmiddellijk aan de verhuurder of zijn lasthebber te melden.

ART 11 ONTBINDING

Ontbinding van de huurovereenkomst kan gebeuren ingevolge de niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder of verhuurder. 

Ingeval deze overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de huurder, moet de huurder een wederverhuringsvergoeding betalen gelijk aan 30% van de huurprijs, zo nodig verhoogd met een vergoeding voor schade wegens wangebruik (art 1760 BW).

In geen geval telt de toepassing van het schadebeding ter dekking van de eventuele huurschade. 

Eenzelfde som zal uitbetaald worden door de verhuurder aan de huurder, mocht de huurder de ontbinding van de huurovereenkomst bekomen van de bevoegde rechter wegens zware fout vanwege de verhuurder. 

ART 12 GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter, van het arrondissement Ieper. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing